خدمات انجام شده توسط شرکت دیپلمات در زمینه طراحی سایت کرمانشاه به شرح زیر میباشد: